Let's have a best experience in mongolia

Ерөнхий нөхцөлүүд

Энэхүү вебсайтаар Нутгийн Иргэдэд Түшиглэсэн Аялал Жуулчлалын (НИТАЖ) үйл ажиллагаанууд болон Монгол орны зарим аймгуудын талаар хэрэг болохуйц мэдээллийг хүргэх зорилготой бүтээгдсэн. Вебсайт нь аялал жуулчлалын заавар чиглэл өгөх эсвэл зуучлагчийн үйлчилгээ үзүүлэхгүй. Уншигч шаардлагатай мэдээллээ авахын тулд НИТАЖ нөхөрлөлийн ахлагч нартай эсвэл аймгийн аялал жуулчлалын хэлтэстэй холбогдохыг зөвлөдөг. Монголд аялахад танд цаг, хангалттай тоног төхөөрөмж мөн орон нутгийн талаар мэдлэг хэрэг болно гэдгийг анхаараарай.

Энэхүү вебсайтыг нийтлүүлэгчид, вебсайтад байрласан аялал жуулчлалын үйл ажиллагаанаас үүссэн ямар ч хохирол, сөрөг үр дагаврыг хариуцахгүй эсвэл хохирол барагдуулахгүй. Зөвлөмж нь зөвхөн мэдээллийн зорилгоор өгөгдсөн бөгөөд бүтэн аяллын төлөвлөлтийг орлохгүй. Уншигч нар нийтэлсэн мэдээллийн талаар ялангуяа тодорхой аялал, үйл ажиллагаанууд мөн үнүүд өмнө мэдэгдээгүй ч өөрчлөгдөж болно гэдгийг мэдсэн байх хэрэгтэй.